WXT.COM Điều khoản Sử dụng

Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web này, WXT.COM (“Trang web”), và nội dung, phần mềm và ứng dụng có liên quan (gọi chung là “Dịch vụ”). Các Điều khoản này cũng bao gồm Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có tại https://WXT.COM/vi/terms-of-service.

Dịch vụ được quản lý và duy trì bởi WXT.COM. Các thuật ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" và "của chúng tôi" cũng đề cập đến WXT.COM. Thuật ngữ “bạn” dùng để chỉ người truy cập Trang web này.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Chúng chứa thông tin quan trọng liên quan đến quyền hợp pháp của bạn, bao gồm các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của WXT.COM và một số bên thứ ba nhất định, từ chối bảo hành và đệ trình quyền tài phán. Mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào (đối với ví dụ, thông qua Internet hoặc trên thiết bị di động), bạn đồng ý không hủy ngang với phiên bản của Điều khoản được đăng trên Trang web này tại thời điểm bạn truy cập Trang web này. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này.
Tính đủ điều kiện

Để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn phải từ 13 tuổi trở lên. Dịch vụ hoàn toàn dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn trừ khi bạn ký một thỏa thuận riêng với chúng tôi cho mục đích sử dụng thương mại của bạn. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu chúng tôi đã chấm dứt bất kỳ tài khoản nào của bạn hoặc cấm bạn.

Giấy phép

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được bảo lưu bởi WXT.COM, các nhà cung cấp bên thứ ba và các chủ sở hữu tương ứng khác nếu có.

WXT.COM cung cấp nội dung thông qua Dịch vụ có bản quyền và / hoặc tác phẩm đã đăng ký nhãn hiệu của WXT.COM hoặc các nhà cấp phép và nhà cung cấp bên thứ ba của WXT.COM (gọi chung là “nội dung”). Để rõ ràng, nội dung sẽ bao gồm tất cả những nội dung đó mà bạn có thể truy cập bất cứ lúc nào. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ đã được WXT.COM và các bên thứ ba như vậy phát triển, biên soạn, chuẩn bị, sửa đổi, lựa chọn và sắp xếp thông qua việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá được phát triển và áp dụng thông qua việc bỏ ra đáng kể thời gian, công sức và tiền bạc và cấu thành tài sản trí tuệ có giá trị của WXT.COM và những người khác. Theo đó, bạn sẽ bảo vệ các quyền sở hữu của WXT.COM và tất cả những người khác có quyền trong Dịch vụ trong và sau thời hạn của thỏa thuận này và tuân theo tất cả các yêu cầu hợp lý bằng văn bản do WXT.COM đưa ra để bảo vệ theo hợp đồng, luật định của mình và của những người khác. và các quyền theo luật chung trong Dịch vụ.

Theo các Điều khoản này, và việc bạn tuân thủ các Điều khoản này, WXT.COM theo đây cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền, không thể cấp phép lại và không thể chuyển nhượng để sử dụng nội dung và sử dụng Dịch vụ này, trong từng trường hợp chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Ngoại trừ giấy phép đã nêu ở trên, bạn không có quyền nào khác đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào và bạn không được sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối, tái sản xuất, xuất bản, hiển thị, biểu diễn, cấp phép, bán, thuê, cho thuê, cho mượn, tạo sản phẩm phái sinh hoạt động, tạo bất kỳ chỉ mục nào, thiết kế đối chiếu, thay đổi, nâng cao, cung cấp quyền truy cập vào hoặc theo bất kỳ cách nào để khai thác Dịch vụ hoặc nội dung theo bất kỳ cách nào.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, giấy phép trên sẽ tự động chấm dứt

Các hoạt động bị cấm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
• Sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào;
• Sao chép, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào;
• Giao dịch, bán, thuê, cho mượn, cho thuê hoặc cấp phép bất kỳ nội dung hoặc quyền truy cập nào vào Dịch vụ, cho dù thương mại hay miễn phí;
• Sử dụng hoặc giới thiệu với Dịch vụ bất kỳ phương pháp khai thác, thu thập dữ liệu, "thu thập dữ liệu", robot hoặc phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tự động hoặc tương tự, hoặc truy cập, thu thập, giám sát hoặc sao chép thủ công bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc tải xuống hoặc lưu trữ nội dung (trừ khi được WXT.COM cho phép rõ ràng). Một số dữ liệu và thông tin khác trong Dịch vụ có sẵn bằng cách đăng ký hoặc tính phí, tại WXT.COM;
• Đưa ra các yêu cầu quá mức về thông tin hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào gây cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng hoặc tính khả dụng của bất kỳ nội dung nào, tốc độ hoặc chức năng của Dịch vụ;
• Đưa vi rút, Trojan horse, sâu, bom hẹn giờ hoặc phần mềm độc hại khác vào Dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để vượt qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào cấm yêu cầu cung cấp thông tin số lượng lớn;
• Vi phạm, bỏ qua hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật nào nhằm hạn chế hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào Trang web, nội dung hoặc Dịch vụ; hoặc cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ, bất kỳ nội dung nào hoặc vào bất kỳ hệ thống máy tính hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ WXT.COM nào, thông qua hack, khai thác mật khẩu, sử dụng trái phép mật khẩu / thông tin đăng nhập của người khác hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; WXT.COM 服务器的任何计算机系统或网络,无论是通过黑客攻击、密码挖掘、未经授权使用他人的密码/凭据或任何其他方式; 限制、禁止或干扰任何其他用户使用本服务(包括黑客攻击或破坏网站);
• Hạn chế, ngăn cản hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người dùng nào khác (bao gồm cả việc hack hoặc phá hoại Trang web);
• Giới thiệu hoặc phân phối thông qua Trang web bất kỳ chương trình máy tính nào làm hỏng, can thiệp, chặn, thu thập, phát hành hoặc tiết lộ bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

• Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại hoặc biểu tượng nào của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào được hiển thị trên Trang web; hoặc sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác trong nội dung; Ngoài ra, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn (chứ không phải WXT.COM) chịu trách nhiệm thu thập và duy trì tất cả phần cứng, thiết bị, phần mềm và dịch vụ viễn thông, băng thông rộng và máy tính cần thiết để bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ và thanh toán mọi khoản phí liên quan đến đó.

Quyền sở hữu và Sở hữu trí tuệ

Theo các Điều khoản này, bạn có thể xem, in và sao chép nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được và sẽ không được sao chép, tái sản xuất, tải xuống, "quét màn hình", lưu trữ, truyền, phát sóng, xuất bản, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh từ, hiển thị, biểu diễn, phân phối, phân phối lại, bán, cấp phép, thuê, cho thuê, hoặc sử dụng, chuyển giao (dưới dạng in, điện tử hoặc các định dạng khác) hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, theo bất kỳ cách nào không tuân thủ các Điều khoản này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Để yêu cầu cho phép sử dụng bất kỳ nội dung nào khác với nội dung được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với legal@wxt.com. NCũng như giữa WXT.COM và bạn, tất cả nội dung đều do WXT.COM sở hữu hoặc kiểm soát. Biểu trưng của nó, và, ngoại trừ như được lưu ý dưới đây, tất cả các tên hoặc khẩu hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ khác được hiển thị trên Dịch vụ đều là nhãn hiệu đã đăng ký và / hoặc thông luật của WXT.COM hoặc các nhà cung cấp hoặc người cấp phép của WXT.COM và không được sao chép, bắt chước hoặc sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WXT.COM hoặc chủ sở hữu nhãn hiệu hiện hành. Ngoài ra, giao diện của Dịch vụ, bao gồm tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và chữ viết, là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc trang phục thương mại của WXT.COM và không được sao chép, bắt chước hoặc được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WXT.COM. Tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc biểu tượng được đề cập trong Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác, theo tên thương mại, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp, hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý xác nhận, tài trợ hoặc đề xuất chúng bởi WXT.COM. NKhông có gì trong các Điều khoản này cấp cho bạn bất kỳ quan tâm nào đến bất kỳ tài sản trí tuệ nào của WXT.COM hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu của WXT.COM hoặc tài sản trí tuệ khác, trừ khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng, đều bị cấm. Bạn phải thông báo ngay cho WXT.COM theo địa chỉ legal@wxt.com nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của WXT.COM hoặc các nhà cung cấp của nó đã bị vi phạm hoặc vi phạm. N "WXT.COM" và tất cả logo, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại liên quan chỉ là tài sản của WXT.COM. Việc không có tên, biểu tượng hoặc các nhãn hiệu khác ở đây không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà WXT.COM đã thiết lập. Các nhãn hiệu, tên hoặc biểu tượng khác được sử dụng trên Trang web là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào đã nêu ở trên. NBạn thừa nhận rằng WXT.COM và / hoặc các nhà cung cấp của nó sở hữu bản quyền trong và đối với tất cả nội dung theo luật pháp của Đặc khu hành chính Hồng Kông và các quốc gia khác, đồng thời bảo lưu tất cả các quyền trong và nội dung như vậy.

Liên kết với Dịch vụ từ Trang web của Bạn

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều liên kết đến Dịch vụ (gọi chung là “Liên kết”) trên trang web của riêng bạn (“Trang web của bạn”), miễn là: n 1. Liên kết sẽ chỉ hiển thị văn bản sau: "WXT.COM "hoặc" WXT "hoặc" Liên kết đến wxt.com "; n 2. Trang web của bạn không được chứa bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, phỉ báng hoặc không phù hợp, theo quyết định riêng của chúng tôi; n 3. Giao diện của tất cả nội dung đi kèm với Liên kết hoặc trên cùng một trang với Liên kết (ví dụ: toàn bộ bài viết trong đó Liên kết xuất hiện, ngay cả khi tất cả nội dung đó không nằm trên cùng một trang với Liên kết ) sẽ không có tính chất có thể làm hỏng hoặc làm loãng thiện chí liên quan đến tên, danh tiếng của WXT.COM hoặc bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của WXT.COM, theo quyết định riêng của WXT.COM; và n 4. Không nội dung nào trên Trang web của bạn được chứa bất kỳ thông tin nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng bạn, Trang web của bạn hoặc bất kỳ trang web, dịch vụ, cá nhân hoặc tổ chức nào khác được liên kết với, được tài trợ bởi hoặc nếu không được WXT.COM xác nhận, hoặc bất kỳ hoạt động nào do bạn hoặc bất kỳ ai khác tham gia đã được WXT.COM chấp thuận.

Chúng tôi có thể thu hồi sự đồng ý của chúng tôi đối với một Liên kết bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có thể không còn liên kết đến Dịch vụ hoặc đến một trang hoặc tài liệu, bạn phải nhanh chóng (và, trong bất kỳ trường hợp nào, trong vòng ba (3) ngày làm việc) xóa tất cả các Liên kết bị ảnh hưởng khỏi Trang web của bạn. nPhản hồi nPhần này không áp dụng cho thông tin do bạn cung cấp cho Dịch vụ có thể nhận dạng cá nhân bạn. WXT.COM tin tưởng vào việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Vui lòng truy cập https://wxt.com/vi/privacy-policy để xem lại Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi, cũng điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn, để hiểu các thực tiễn của chúng tôi. nNếu bạn gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin liên lạc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phản hồi, câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất tới WXT.COM, cho dù bằng thư, email, điện thoại hay cách khác (gọi chung là “Phản hồi”), tất cả những Phản hồi đó là, và sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Theo đây, bạn chuyển nhượng cho WXT.COM tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, và WXT.COM được sử dụng tự do mà không có bất kỳ sự quy kết hay bồi thường nào cho bạn, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào hoặc các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền khác có trong Phản hồi, dù có thể được cấp bằng sáng chế hay không, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cao Dịch vụ, hoặc phát triển, sản xuất, cấp phép, tiếp thị và bán các sản phẩm và dịch vụ dựa trên hoặc chứa Phản hồi đó. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng WXT.COM không có nghĩa vụ phải sử dụng, hiển thị, tái sản xuất hoặc phân phối bất kỳ ý tưởng, bí quyết, khái niệm hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi và bạn không có quyền bắt buộc sử dụng, hiển thị, tái sản xuất, hoặc phân phối. WXT.COM có thể sử dụng dữ liệu thống kê và tổng hợp có được từ việc sử dụng Trang web.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ LÀ NGHIÊM TÚC CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ TRÊN HOẶC TRONG DỊCH VỤ GỌI LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOẶC ĐƯỢC coi LÀ MẶT BẤT KỲ TIỀN TỆ HOẶC BẤT KỲ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH NÀO HOẶC NHƯ LỜI TƯ VẤN ĐẦU TƯ HOẶC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ (ĐÓ LÀ KHUYẾN NGHỊ KHI MUA BẤT KỲ KHOẢN TIỀN TỆ HOẶC ĐỀ XUẤT NÀO) CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THEO WXT. NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ NÀY KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ THÔNG TIN HIỆU QUẢ TRỞ NÊN ĐỂ LÀM CƠ SỞ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ ĐỐI VỚI NHU CẦU CỤ THỂ CỦA BẤT KỲ CÁ NHÂN, DOANH NGHIỆP HOẶC NHÓM CÁ NHÂN NÀO. WXT KHÔNG THỂ HIỆN Ý KIẾN VỀ TƯƠNG LAI HOẶC GIÁ TRỊ MONG ĐỢI CỦA BẤT KỲ TIỀN TỆ, BẢO MẬT HOẶC LÃI NÀO KHÁC. WXT KHÔNG KHUYẾN CÁO HOẶC NGỤ Ý HOẶC ĐỀ XUẤT BẤT KỲ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM CƠ SỞ CHO BẤT KỲ TÀI CHÍNH HOẶC SẢN PHẨM KHÁC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG CỦA WXT. nNội dung được cung cấp trên Dịch vụ được gửi tới WXT bởi các nhà cung cấp bên thứ ba không liên quan. WXT không xem xét tất cả Nội dung về tính chính xác, không xem xét Nội dung về tính hoàn chỉnh hoặc độ tin cậy, và không đảm bảo hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ Nội dung nào. nDỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC XUẤT BẢN TRONG DỊCH VỤ CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC LỖI. WXT KHÔNG ĐẢM BẢO SỰ CHÍNH XÁC, HOÀN TOÀN, THỜI HẠN, BẢO MẬT, SỰ CÓ SN HOẶC TÍCH HỢP CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG. WXT KHÔNG TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO HOẶC RẰNG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC HOẠT ĐỘNG KẾT HỢP VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM, DỊCH VỤ, HỆ THỐNG HOẶC DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN KHÁC. DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. WXT TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN RẰNG DỊCH VỤ NÀY, CÁC MÁY CHỦ CỦA NÓ, HOẶC BẤT KỲ EMAIL NÀO ĐƯỢC GỬI TỪ WXT, KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. WXT TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC TIÊU VÀ KHÔNG HỢP LỆ. nĐIỀU KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TÀI SẢN WXT KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (I) LỖI, LỖI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC NÀO CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO; (II) THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO GÂY RA, PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (III) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG HỢP PHÁP NÀO CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ; (IV) BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI HOẶC THÔNG BÁO TRUYỀN CHUYỂN ĐẾN HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (V) BẤT KỲ BẤT CỨ LÚC NÀO, VIRUSES, NGỰA TROJAN HOẶC NHƯ THẾ NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO; (VI) BẤT KỲ LỖI HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, CHUYỂN, HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ; VÀ / HOẶC (VII) HÀNH VI XÂM LƯỢC, CHÍNH THỨC HOẶC BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. nIN KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, CÁN BỘ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HOẶC HẬU QUẢ do MẤT LỢI NHUẬN, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI, VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÓ SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỂ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; BẤT KỲ VIRUSES, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, DỊCH VỤ ĐƯỢC LIÊN KẾT, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀO CỦA MÁY TÍNH THÔNG QUA DỊCH VỤ; HOẶC SAI LẦM KHÁC PHÁT HIỆN NGOÀI VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VỀ SỰ TIÊU CỰC, HỢP ĐỒNG, KHÓ KHĂN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC VÀ NGAY CẢ NẾU WXT ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ. TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, WXT (VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, THÀNH VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NÓ) CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ YÊU CẦU, TIẾN ĐỘ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, THIỆT HẠI, TỔN THẤT HOẶC CHI PHÍ NÀO TRỪ $ 100.00. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHẢN ÁNH SỰ PHÂN PHỐI RỦI RO GIỮA CÁC BÊN. CÁC GIỚI HẠN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRONG PHẦN NÀY SẼ KHẢO SÁT VÀ ĐƯỢC ÁP DỤNG NGAY LÚC NẾU CÓ BẤT KỲ BIỆN PHÁP GIỚI HẠN NÀO ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC PHÁT HIỆN LÀ KHÔNG THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA NÓ. MỘT SỐ THỐNG KÊ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ HOẶC HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. THỎA THUẬN NÀY CUNG CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY CHỈNH TỪ TIỂU BANG ĐẾN TIỂU BANG. CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG CHO PHẦN NGOÀI BỊ CẤM BẰNG LUẬT ÁP DỤNG.

Bồi thường

Trừ trường hợp bị cấm theo luật hiện hành, bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ WXT vô hại và các thành viên, người quản lý, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đối tác, nhà tư vấn, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, đại lý, người kế nhiệm và chuyển nhượng từ và chống lại bất kỳ và tất cả các vụ kiện, hành động, thủ tục tố tụng và khiếu nại của bên thứ ba (cho dù bị đe dọa hay thực tế), và tất cả tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến: ( i) việc bạn sử dụng (hoặc lạm dụng) và truy cập vào Dịch vụ hoặc Nội dung; (ii) bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này; (iii) bạn vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; (d) bất kỳ khiếu nại nào rằng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp cho WXT liên quan đến Trang web, bao gồm cả Nội dung, đã gây ra thiệt hại, bị xâm phạm, bị chiếm đoạt hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm khác của bên thứ ba l quyền tài sản, hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai; và / hoặc (iv) bất kỳ tranh chấp nào mà bạn có với bất kỳ bên thứ ba nào liên quan hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc Nội dung. WXT có quyền, với chi phí riêng của mình, đảm nhận quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó, bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với WXT trong việc xác nhận mọi biện pháp phòng thủ sẵn có và trong quá trình thực hiện biện pháp bảo vệ đó.

Trang web của bên thứ ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Việc bạn sử dụng tất cả các liên kết đến các trang web của bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không giám sát hoặc có bất kỳ quyền kiểm soát nào và không đưa ra tuyên bố hoặc tuyên bố nào liên quan đến các trang web của bên thứ ba. Trong phạm vi các liên kết như vậy do chúng tôi cung cấp, chúng chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi và liên kết đến các trang web của bên thứ ba không ngụ ý việc chúng tôi chứng thực, chấp nhận hoặc tài trợ hoặc liên kết với các trang web của bên thứ ba đó. NKhi bạn rời khỏi Trang web, cho dù thông qua một liên kết có trên Trang web hoặc thông qua việc sử dụng trình duyệt web của bạn hoặc công cụ điều hướng khác, thông tin bạn xem không được chúng tôi cung cấp. Các điều khoản và chính sách của chúng tôi không chi phối việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba . Chúng tôi không chịu trách nhiệm, không có quyền kiểm soát và không giám sát hoặc xem xét nội dung của bất kỳ trang web nào khác. Liên kết đến trang web của bên thứ ba không ngụ ý tài trợ, phê duyệt, liên kết hoặc chứng thực bởi WXT của bên thứ ba được liên kết trang web hoặc của bên thứ ba đó sản phẩm hoặc dịch vụ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG WXT SẼ KHÔNG, THEO BẤT KỲ LƯU THÔNG NÀO, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRỰC TIẾP HOẶC ĐÚNG, ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, NGUỒN LỰC VÀ / HOẶC NỘI DUNG NÀO CÓ TRÊN HOẶC THÔNG QUA BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO HAY BẤT KỲ KHUYẾN CÁO BẠN CÓ THỂ VỚI BÊN THỨ BA HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TÁC HẠI NÀO, THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT GÂY RA HOẶC ĐƯỢC CẢM ƠN DO BẤT KỲ SỰ CỐ GẮNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU HOẶC NỘI DUNG HOẶC THỰC HÀNH KINH DOANH CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

Các thay đổi đối với các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này khi chúng tôi đăng những thay đổi đó trên Dịch vụ. Bạn nên kiểm tra các Điều khoản này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn biết các Điều khoản mới nhất.